Huisregels

Huisregels

Inleiding

Hieronder leest u de huisregels zoals deze gelden binnen ons kindercentrum. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind bij de Buurvrouw. De huisregels zijn onder meer afgeleid van het pedagogisch beleid. Wij adviseren u tevens ons pedagogisch beleid te lezen, zodat u de achterliggende gedachte van de huisregels kent. In het belang van de functionaliteit zijn de hier regels kort en bondig geformuleerd.

Uw keuze voor de Buurvrouw

Met de keuze voor ons kindercentrum kiest u er voor om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind aan ons uit te besteden. Binnen de kaders van ons beleid houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van u als ouder. Wij zullen u betrekken bij de keuzes die van belang zijn voor uw kind. Een goede afstemming tussen thuis en de Buurvrouw is van groot belang. Daarom horen wij graag wat uw wensen en ideeën zijn.
Kinderen bij de Buurvrouw worden opgevangen in groepsverband. De Buurvrouw zorgt ervoor dat individuele belangen en die van de groep als een geheel in balans zijn. De Buurvrouw is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang voor ieder kind dat ons kindercentrum bezoekt. Het is mede daarom de taak en de verantwoordelijkheid van de Buurvrouw het beleid en de regels te bepalen.

Openingstijden

Het kindercentrum is open op werkdagen van 7:00 uur ’s ochtends tot 19:00 uur ’s avonds.
Kijk bij de specifieke voorwaarden van uw pakket, deze contract-tijden kunnen namelijk voor u afwijken.
De Buurvrouw is op alle officiële feestdagen, om de vijf jaar op 5 mei en op één of twee studiedagen per jaar gesloten (De studiedagen variëren elk jaar op een andere dag en worden aan het begin van het jaar gecommuniceerd)

Aanmelding

Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat u een kindje verwacht. Inschrijven kan via de inschrijfknop op de website. Maakt uw kind gebruik van het kinderdagverblijf, dan staat hij/zij niet automatisch ingeschreven voor de buitenschoolse opvang. Hiervoor is een aparte inschrijfprocedure. Kinderen kunnen ingeschreven worden voor de BSO vanaf de leeftijd van twee jaar. Ook voor de buitenschoolse opvang kunt u inschrijven zoals hierboven aangegeven.

Opvangdagen en plaatsingsovereenkomst

Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dan dient u dit schriftelijk of via e-mail kenbaar te maken bij onze administratie.
Wilt u andere opvangdagen/pakket dan dient u wel een wijzigings-/opzegtermijn van minimaal 1 volledige maand in acht te nemen. Uitbreiding of verandering van de gecontracteerde dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Indien de wijziging zonder meer doorgevoerd kan worden, krijgt u van ons een mutatiebevestiging. Is het echter niet, of nog niet, mogelijk dan nemen wij contact met u op.

Per mutatie brengen wij u administratiekosten (25 euro) in rekening.

Voor de voorwaarden omtrent het opzeggen of annuleren van de plaatsingsovereenkomst verwijzen wij u naar onze algemene en specifieke aanvullende voorwaarden.

Mocht u incidenteel een opvangdag willen ruilen meldt u dan bij de leidster van uw kind, stuur een verzoek via de ouderlogin of mail naar info@kcdebuurvrouw.nl. Mondelinge verzoeken kunnen wij in principe niet in behandeling nemen.

Ruilen is toegestaan met gelijkwaardige dagen die binnen eenzelfde periode (ongeveer een maand ervoor of erna) vallen. Uiteraard moet de bezetting (leidster-kind-ratio) dit wel toelaten. Voor een ruildag worden geen extra kosten in rekening gebracht, mits deze dag gelijkwaardig is qua aantal uren. Ruilen bij de Buurvrouw is vooralsnog onbeperkt mogelijk. Zie voor meer informatie ons ruilbeleid.

Mocht u incidenteel een opvangdag/uren extra willen meldt dit dan bij de leidster van uw kind, via mail of de ouderlogin. Als de bezetting het toelaat wordt uw verzoek gehonoreerd. Een extra dag dient u schriftelijk te bevestigen, d.m.v. het extra-afname formulier dan wel per email. Voor deze extra dag / uren worden kosten in rekening gebracht (achteraf per daadwerkelijk afgenomen uur)

Naar een volgende groep

Wanneer en op welke wijze een kind overgaat naar de volgende groep is afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind in combinatie met de beschikbaarheid. Wij nodigen de ouders uit voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe leidsters, indien daar behoefte aan is. Wij zullen een wenschema opstellen voor uw kind. Wij streven ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de ouders. Het is echter de Buurvrouw die bepaalt wanneer uw kind kan gaan wennen en daadwerkelijk overgaat (zie hiervoor ook ons wen-protocol in het pedagogisch beleid)

Open deurenbeleid

De Buurvrouw hanteert een open deuren beleid. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden en stamgroepen met elkaar samen mogen spelen.
Op rustige momenten, waarbij een minimaal aantal kinderen aanwezig is behoudt de Buurvrouw het recht om kinderen van diverse groepen samen te voegen om derhalve de continuïteit te garanderen. Hierbij houden we wel rekening met de individuele ontwikkeling van de kinderen en de visie van de Buurvrouw (en de leidster-kind-ratio)
In hele enkele gevallen kunnen BSO en KDV kinderen samengevoegd worden. Dit is ook altijd in overleg met de ouders en we kijken hierbij goed naar de leeftijden van de kinderen. Voor meer details verwijzen wij u naar het pedagogisch beleidsplan.

Vervoer

Ophalen gebeurt over het algemeen lopend, afhankelijk van de ligging van de school. Indien nodig maken we gebruik van andere vormen van vervoer. Dit in overleg met de ouders. Lopend ophalen gebeurd alleen bij scholen in de directe omgeving. Een loopafstand tot 10 minuten vinden wij redelijk voor kinderen vanaf vier jaar. Bij gebruik van busjes of auto’s dragen wij er zorg voor dat deze zijn voorzien van inzittendenverzekering, gordels, zitverkleiners voor de kleinsten en kindersloten op alle deuren.
Als de school uitgaat is ons streven de kinderen binnen 10-15 minuten op te halen. In de meeste gevallen gaan de kinderen naar een verzamelplek in of bij het schoolgebouw. Leerkrachten kunnen eventuele bijzonderheden aan de leidsters doorgeven.
Mocht de school afwijken van de gebruikelijke afhaaltijden en locatie, bij bijvoorbeeld schoolreisjes of bijzondere roosters, dan zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor het vervoer van school naar de Buurvrouw. Tenzij de afwijkende tijden aan het begin van het schooljaar reeds bij ons bekend zijn gemaakt middels het studierooster, of dit in overleg met een leidinggevende van de BSO is afgestemd, dan passen wij onze tijden hierop aan.

Vakantiedagen BSO

In de vakanties is de BSO open van 7.00 tot 19.00 uur. Voor vakantiedagen zijn afwijkende tijden (bij de BSO bijvoorbeeld van 7.00 tot 8.00 uur en tussen 18.00 en 19.00 uur), pakketten en activiteiten beschikbaar. Hiervoor verwijzen wij u naar uw contract.

Brengen en halen

Wij werken met een vast dagritme om rust en regelmaat te creëren. Daarom zijn voor het brengen en halen van uw kind vaste tijdsblokken (afhankelijk van de opvangvorm/contract) Gelieve deze tijdsblokken in acht te nemen. Wij vinden het prettig als u uw kind voor 9 uur uiterlijk brengt en pas na 17.00 uur weer ophaalt.
Voor het te laat ophalen (en in sommige gevallen te vroeg brengen) buiten de met u afgestemde contracttijden en sluitingstijd, geldt een onkostenvergoeding. Voor de tarieven verwijzen wij u naar de tarievenlijst en uw contract. De hoogte van de onkosten heeft te maken met de werktijden van de leidsters, de leidster-kind ratio en daarmee de wettelijke regelgeving. Dit is ook in de belang voor de veiligheid en rust van uw kind. Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander op laat halen. U dient hiervoor persoonlijk toestemming te geven aan de leidster van de groep. Bij verkeershinder of een calamiteit kunt u bij wijze van hoge uitzondering telefonisch doorgeven aan de leidster door wie uw kind opgehaald word. De bedoelde personen moeten zich op verzoek van de leidsters kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
In de ontvangstruimte is een box beschikbaar voor het geval je het jongste kind (tot twee jaar) veilig neer wil zetten en een ouder kind naar de groep wilt brengen (of vice versa) Gebruik is voor eigen risico. Gebruik de box op de manier waar hij voor bedoeld is.

Ontbijt

Als u uw kind brengt op het KDV dan dient uw kindje reeds zijn eerste (fles/borst)voeding en/of ontbijt gehad te hebben. De enige uitzondering hierop zijn de kinderen die VSO afnemen, daar is het ontbijt inclusief. Echter brengt u uw kind op de VSO ná 7.45 uur dan kunnen wij geen zorg meer dragen voor het ontbijt.

Zo starten we allemaal de dag goed en kunnen we optimaal tijd besteden aan de kinderen, planning en activiteiten.

Bereikbaarheid ouders

Zorg dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg. Geef wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd direct door aan de leidsters en/of onze administratie. Geef ook altijd een noodnummer door van een persoon die wij kunnen bellen indien u niet bereikbaar bent.

Overdracht

De overdracht is het moment dat de leidsters en de ouders elkaar informeren over belangrijke zaken met betrekking tot uw kind. Hierdoor kunnen wij goed inspelen op de behoeftes van het kind. De overdracht gebeurt mondeling bij het halen en/of brengen. De meest belangrijke informatie kunt u ook terug lezen in het digitale schriftje via de ouderlogin. Hiernaast maken we gebruik van een speciaal kinderdagverblijf boek voor de KDV-kinderen waarin zowel ouders als leidsters dingen kunnen opschrijven over het kind, of de groep. Ook leuk om later terug te lezen!

Aan-/afwezigheid

Mocht uw kind de Buurvrouw (langdurig) niet bezoeken, dan verwachten wij dat u dit voor 9.00 uur aan ons doorgeeft. Zo hoeven wij niet onnodig te wachten met activiteiten en wordt voorkomen dat er verwarring ontstaat bij het ophalen van school. Informeer de leidsters ook wanneer uw kind, na een periode van afwezigheid, de Buurvrouw weer gaat bezoeken. Het liefst zodra u weet wanneer doch uiterlijk op de betreffende dag voor 9.00 uur.

Afwezigheid is voor eigen rekening en wordt niet op de factuur in mindering gebracht.

Ouder en kind bij de Buurvrouw

Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van de Buurvrouw verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind. Het is niet toegestaan om snoep of andere etenswaren een uw kind of andere kinderen te geven zolang u zich in het gebouw of op ons terrein bevind.
Vanuit veiligheidsoverwegingen is het tijdens breng- en haaltijden niet toegestaan dat kinderen rijden op eventuele speelvoertuigen die geparkeerd zijn in de ontvangstruimte.
De Buurvrouw is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Indien hier sprake van is zullen wij met elkaar in gesprek gaan om tot een passende oplossing te komen.
Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich bij de Buurvrouw bevinden. Wanneer er besloten wordt tot ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de leidster dit u mede. Zodra dit het geval is verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd de instructies op van het personeel van de Buurvrouw.

Er is altijd iemand aanwezig met EHBO gedurende openingstijden. Het merendeel van de medewerkers heeft zowel een EHBO als een BHV diploma. Wie welk diploma heeft vindt u op het gezichtenbord bij de ingang.

Eventueel evacueren wij de kinderen naar een andere locatie. Wij stellen dan direct de ouders op de hoogte en zij worden verzocht hun kinderen te komen halen. Afhankelijk van de aanleiding tot evacuatie zal de eerste verzamelplek altijd de grote speelplaats (voor het KDV) en de parkeerplaats aan de voorkant zijn (voor de BSO) meer, recente, details kunt u terug vinden in ons ontruimingsplan wat beschikbaar is op alle groepen.
Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Het is ten strengste verboden uw voertuig voor korte of lange duur buiten de parkeervakken te plaatsen. (In geval van calamiteit kan uw voertuig een obstakel vormen voor de verschillende hulpdiensten en zo een gevaar zijn voor de veiligheid)
Mocht u uw fiets achterlaten bij de Buurvrouw, gebruik dan de hiervoor bestemde fietsenrekken voor. Het is verboden fietsen te plaatsen voor de ingang, tegen het hekwerk of de gevel van de Buurvrouw.
Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan. Derhalve is het in het gebouw, op de buitenterreinen en bij de in-en uitgangen niet toegestaan te roken.

Kinderwagens en Maxi-Cosi’s

In principe is er geen plek voor het achterlaten van eigen kinderwagens bij het KDV. Dit in verband met de veiligheid en de hygiëne. In sommige gevallen kunnen we, na overleg, een (eenmalige) uitzondering maken. Dit is alleen mogelijk als er een geschikte en veilige plaats beschikbaar is, en uw kinderwagen volledig inklapbaar is. Anders verzoeken wij u uw wagen mee te nemen.
Voor Maxi-cosi’s zijn er speciale plaatsen op de planken bij de garderobe. Deze kunt u dus wel achterlaten.

Ziekte

Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig van ouders en kunnen daarom het beste thuis verzorgd worden. Bovendien kan er sprake zijn van besmettingsgevaar voor andere kinderen. Bij ziektesymptomen zoals koorts (38,5 graden Celsius of hoger), braken, diarree en bij kinderziektes moet het kind thuisblijven en goed uitzieken. Een kind moet tenminste 1 dag (24 uur) koortsvrij zijn voordat het weer naar de Buurvrouw mag komen.
De Buurvrouw hanteert zijn eigen beleid bij ziekte welke u bij de plaatsing heeft ontvangen. Wij volgen volgt over het algemeen de richtlijnen van de GGD. U kunt bij de locatiemanager meer informatie opvragen bij welke ziekteverschijnselen uw kind wel of niet naar het kindercentrum mag komen. Een overzicht van ziekteverschijnselen staan in ons protocol “Veiligheid en gezondheid”, deze is op het kindercentrum in te zien.
Wordt uw kind bij de Buurvrouw ziek dan wordt van u verwacht dat u uw kind komt halen. Wij zullen u bellen om u te informeren en te overleggen. Als uw kind thuis ziek is/wordt gelieve dit dan z.s.m. en uiterlijk voor 9.00 aan ons te melden.
Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. Meldt altijd aan de leidsters als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt.
Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing met daarop de naam van uw kind en de arts die dit heeft voorgeschreven (de zgn. apothekerssticker) en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Zelfzorgmedicijnen (van de drogist; zoals druppeltjes, sprays, zalfje, paracetamol etc.) kunnen en mogen wij niet toedienen. Het formulier van de medicijnovereenkomst kunt u opvragen bij de leidster van uw kind.
Hoofdluis is een ongemak dat zich makkelijk en snel kan verspreiden. Om deze verspreiding zoveel mogelijk te beperken, vragen wij ouders die thuis hoofdluis geconstateerd hebben dit thuis te behandelen, voordat kind en ouder bij de Buurvrouw kunnen komen. De kinderen moeten luisvrij zijn voordat wij ze weer kunnen opvangen. Stel de leidsters op de hoogte zodat wij extra alert kunnen zijn. Zodra bij de Buurvrouw hoofdluis geconstateerd wordt overleggen wij met de ouders over de behandeling. Uit voorzorg worden alle kinderen onderzocht en indien mogelijk bij de Buurvrouw schoongemaakt en gewassen. Het gebruik van een luizenzak is niet meer verplicht (zie nieuwe richtlijnen GGD) Indien u deze wel wenst te gebruiken kunt u deze terug vinden in de garderobe. Doe altijd alle jassen en tassen in deze zak en hang deze op een haakje en label deze met de knijper met de naam van uw kind. De luizenzak na gebruik weer terug te leggen op de daarvoor bestemde plek.

Eigen spullen

Alle kinderen hebben een eigen mandje/bak met hun naam erop. Hierin worden persoonlijke dingen zoals knuffels en reservekleding (s.v.p. minimaal 1 setje erin leggen) opgeborgen. Controleer het mandje regelmatig op de kleding in de juiste maat, vuile kleding, cadeautjes of andere zaken. Eigen spenen gaan in een hygiënische spenenbak en ieder kind heeft zijn eigen spullen mand. Deze worden tezamen met de flesjes dagelijks gereinigd (dagelijks vaatwasser en wekelijks uitkoken) Voor de flesjes is er in de keuken een eigen plekje. De kinderen kunnen een fles van het kinderdagverblijf gebruiken of hun eigen fles. In het laatste geval bent u zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de flessenspenen.

De kinderen spelen intensief bij de Buurvrouw en doen verschillende activiteiten met zand, water, verf etc. Houdt hier rekening mee bij het kleden van uw kind (ja, ook uw baby). Uiteraard proberen we vlekken te voorkomen door het gebruik van schortjes en slabbetjes, doch kunnen wij dit niet voorkomen.
In verband met verstikkingsgevaar zijn kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten niet toegestaan. Dit geldt ook voor andere touwtjes en strikjes langer dan 22 cm op andere plaatsen aan kledingstukken.
Kinderen mogen bij de Buurvrouw niet op sokken lopen/kruipen, dit om uitglijden te voorkomen. Wij adviseren u uw kind sloffen met een goed profiel of antislipsokken te laten dragen. Een vast paar slofjes in het eigen mandje, de schoenenmand of de garderobe voor bij de Buurvrouw is wenselijk. Merk deze goed met de naam van uw kind.
Zorg afhankelijk van de weersomstandigheden, zomerzon, sneeuw of regen voor de juiste accessoires, schoeisel en kledingstukken. Want ook dan gaan we lekker naar buiten indien mogelijk.
Let erop dat u de persoonlijke spullen goed labelt, van jas tot speen, om verwarring te voorkomen. De Buurvrouw is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Maaltijden en tussendoortjes

Iedere dag krijgen de kinderen op vaste tijden vers fruit, broodmaaltijd, drinken en verschillende gezonde tussendoortjes. Indien afgesproken ook warme maaltijden. Vanaf 6 maanden krijgen de kinderen bij ons een warme verse en biologische lunch (hierbij houden wij ook rekening met allergieën, halal e.d.) Indien overeengekomen verzorgen wij ook avondmaaltijd. Indien uw kind een allergie heeft is overleg mogelijk om speciale afspraken hierover te maken. Dit geldt ook voor dieetvoeding, vegetarisch of bijvoorbeeld halal. Over het algemeen zult u zelf de speciale voeding moeten aanschaffen en meegeven.
Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen veilig, verantwoord en gezond zijn. Overleg vooraf met de leidsters, deze geven u ook graag tips.

Pesten

Ieder kind is wel eens het slachtoffer van een pesterijtje. Door de voortdurende aandacht voor de relatie tussen kinderen en tussen kinderen en leidsters is er een veilig klimaat. Hierdoor is pesten bespreekbaar en komt weinig voor. Pesten wordt niet getolereerd bij de Buurvrouw. Wij zullen de kinderen (en hun ouders) hierop aanspreken. Anderzijds horen wij graag van ouders als zij ook vermoedens van pesten hebben.

Kindermishandeling

Voor (vermoedens van) kindermishandeling volgen wij het landelijk protocol. Het protocol is in te zien bij de locatiemanager. Desgewenst kunnen wij u een exemplaar meegeven/opsturen.
Wij zullen kindermishandeling (of vermoedens hiervan) melden bij het Advies en meldpunt Kindermishandeling. Dit zijn wij beroepsmatig ook verplicht.

Privacy

Wij verstrekken geen gegevens aan derden. De gegevens worden zorgvuldig bewaard. Het inzien van uw kinddossier is alleen mogelijk op afspraak.
Verder vult de ouder bij het kennismakingsgesprek een formulier in waar wel, geen of specifiek toestemming wordt gegeven voor het gebruik van bijvoorbeeld foto’s van uw kind (voor in het boekje, in het dossier, in een nieuwsbrief, kranten of eventueel sociale media waarmee de Buurvrouw af en toe communiceert) Voor informatie verwijzen wij u naar ons Privacy beleid.

Wellicht ten overvloede, maar willen wij u erop wijzen dat filmen of foto’s maken door ouders van (andere dan uw eigen) kinderen, ouders of personeel door u zelf binnen (of buiten op speelplaats of via een raam) bij de Buurvrouw niet is toegestaan. Tenzij wij dit met u expliciet hebben overlegd en/of wij zeker weten dat u alleen uw eigen kind hebt gefotografeerd.

Oudercommissie

Onze oudercommissie is te bereiken via OCdebuurvrouw@gmail.com. Een Oudercommissie levert een belangrijke bijdrage aan de inspraak voor ouders en dient ter ondersteuning en het ‘scherp houden’ van de Buurvrouw. Een oudercommissie is verplicht, mits ouders zich hiervoor aanmelden en dit herhaaldelijk is verzocht. De oudercommissie heeft, op grond van de wet, adviesrecht over zaken als:

  • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid
  • Pedagogisch beleidsplannen
  • Voedingsaangelegenheden
  • Risico inventarisatie > Beleid Veiligheid en Gezondheid
  • Openingstijden
  • Prijswijzigingen
  • E.d.

U kunt zich aanmelden bij de locatiemanager of via bovenstaand emailadres.

Pedagogisch beleid

Alle punten zoals genoemd in de huisregels staan ook uitgebreid beschreven in ons Pedagogisch Beleid. Ons pedagogisch beleidsplan is tevens terug te vinden op onze website www.kcdebuurvrouw.nl. De praktische uitvoering van het beleid is uitgewerkt in een ons (interne) werkplan.

Veiligheid specifiek / Vier-ogen-principe

Om de veiligheid van uw kind te garanderen hebben wij diverse maatregelen vastgelegd middels ons beleid omtrent Veiligheid en Gezondheid (voorheen middels diverse risico-inventarisaties)  Verder zijn onze leidsters in bezit van alle benodigde diploma’s en hebben uiteraard een VOG (verklaring omtrent gedrag) Vanaf maart 2013 zijn deze verklaringen meer dan alleen een momentopname, en is er sprake van continu screening door het Ministerie van Justitie.
Hiernaast proberen we intensief contact (persoonlijke aandacht) met de ouders te onderhouden zodat we precies op de hoogte zijn van de gezinssituatie en ook beide ouders regelmatig zien en herkennen. Voor het afhalen van de kinderen anders dan de ouders (en verzorgers) die wij kennen zijn aparte afspraken en is legitimatie verplicht.
We zijn nog niet in het bezit van toegang middels een vingerscan, toch is de toegang voldoende beveiligd. We zijn voorzien van automatische sluisdeuren met diverse standen. Voor uiteindelijke toegang moet men eerst op de bel drukken (met camera) en moet er persoonlijk worden opengedaan. Vreemden kunnen dus niet zomaar naar binnen, zeker als er geen afspraken gemaakt zijn met leveranciers of ouders, dan blijven de deuren dicht. Aan de andere kant kunnen de kinderen niet zomaar weg. De deuren blijven gesloten als ze er voor lopen.
Leidsters staan in principe niet alleen op de groepen staan (4 ogen principe) Indien leidsters alleen staan, omdat het leidster-kind ratio dit toe staat, is er altijd een tweede paar ogen (een Helpende, een ouder, een andere leidster, een manager etc.) Daarom zullen we de kinderen in de ochtend ontvangen in de gezamenlijke hal. Zodra er twee leidsters van de stamgroep aanwezig, of voldoende toezicht (4-ogen) zijn gaan de kinderen naar de groepen. Aan het einde van de middag zullen de groepen eventueel worden samengevoegd, rekening houdende met het leidster-kind ratio en tevens naar aanleiding van de 3-uursregeling (ook m.b.t. leidster-kind ratio, en altijd minimaal twee leidsters)
Het verzorgen van de kinderen (verschonen, wassen, plassen) gebeurt bij de baby en dreumes groepen niet in een aparte ruimte maar gewoon in het open sanitair gedeelte op de groep (4-ogen principe) maar wel met enige privacy voor de zelfstandig plassende peuters. Voor de grotere groep is het ook een open gedeelde, ruimte. Het gehele kinderdagverblijf is zoveel als mogelijk open, met veel raampartijen.
Het vierogenprincipe houdt in dat een kind altijd onder toezicht staat van minimaal twee personen, of een persoon maar dan zodanig dat er altijd een tweede persoon indien mogelijk mee kan kijken (of luisteren) Dat kan ook een stagiaire, groepshulp, ouder of andere kind zijn. Wij hebben daarom zoveel mogelijk doorkijkjes (veel glas/ramen) en worden de kinderen verschoond in de open ruimtes op de groep, niet in aparte ruimtes. Hetzelfde geldt voor de peutertoiletten. Wij werken met een babyfoon op de slaapkamers. Wij spreken elkaar aan op elkaars gedrag en hebben een open cultuur. Dit geldt ook voor de ouders. Verder worden de leidsters van de BSO ook ingeschakeld bij de leidsters van het KDV. Uiteraard zijn wij alert op de signalen en volgen wij hiervoor regelmatig cursussen. Wij werken met de Meldcode voor Kinderopvang. Het vierogenprincipe is een wettelijke verplichting voor het KDV en niet bij voor BSO doch echter bij de Buurvrouw passen we dit principe ook toe op de BSO. Dit is mogelijk doordat we in één gebouw en wij elkaar voortdurend kunnen zien en horen.

Klachten

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.degeschillencommissie.nl)
Wij gaan er van uit dat u en/of de oudercommissie ten alle tijden de klachten eerst met het management van de Buurvrouw bespreekt en gezamenlijk een passende oplossing zoekt.

Slotbepaling

Daar waar de huisregels of het pedagogisch beleid niet in voorzien beslist de directie, al dan niet geadviseerd door de oudercommissie.