Klachten

Klachten

Kindercentrum “De Buurvrouw” is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterpeelzalen. Deze commissie is er voor de ouders en oudercommissies.

 

Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen

  1. De ouder en/of oudercommissie dient de klacht te allen tijden eerst bij het management van “de Buurvrouw” persoonlijk in te dienen. Zo kan de klacht direct worden besproken en kan er een passende oplossing worden gezocht.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende regelement. Het regelement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Klachtenregistratie en Overzicht

Alle officiële klachten worden door de Geschillencommissie geregistreerd en weergegeven in een jaarverslag. Iedere organisatie ontvangt jaarlijks een brief van de geschillencommissie waarin de klachten die betrekking hadden op de eigen organisatie staan weergegeven

Het Kindercentrum krijgt jaarlijks een overzicht van de klachten die zijn ingediend.