Oudercommissie

Oudercommissie

“De Buurvrouw” heeft een actieve oudercommissie. Een oudercommissie is noodzakelijk zodat ouders inspraak hebben op de handelswijze van het Kinderdagverblijf en/of Buitenschoolse opvang. De oudercommissie is te bereiken via ocdebuurvrouw@gmail.com

 

De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang en dat van hun kinderen binnen de kinderopvangorganisatie raken. De Wet gaat uit van locatie gebonden medezeggenschap (per gebouw), maar maakt een centrale vormgeving ook mogelijk. Dit betekent dat “De Buurvrouw” één oudercommissie (voor de locatie Razeil) heeft voor zowel de BSO als voor de kinderdagopvang.

 

De onderwerpen waar de oudercommissies een adviesrecht over hebben, zijn in de Wet vastgelegd. Elke kinderopvangorganisatie die onder de Wet Kinderopvang valt is verplicht een klachtenregeling voor de oudercommissie te hebben. De regeling wordt uitgevoerd door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zie meer informatie bij ‘KLACHTEN’)

 

Het openbaar jaarverslag van de behandelde klachten van de oudercommissie worden gepubliceerd en tevens toegezonden aan de GGD. In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de klachten die via de klachtenregeling door de oudercommissie zijn ingediend en is beschreven op welke wijze deze klachten afgehandeld zijn.

 

Onze oudercommissie is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen en denken. Dit kan als actief lid met een bepaalde rol of taak. Maar ook hulp bij het plannen van een activiteit of (tijdelijk) meedenken en adviseren over een bepaald onderwerp. Nieuwsgierig? Stuur een mail naar ocdebuurvrouw@gmail.com