Plaatsings en Inschrijfbeleid

Plaatsings­beleid en inschrijf­voorwaarden

Welkom bij Kindercentrum De Buurvrouw

Graag informeren wij u over onze regels voor inschrijving en plaatsing. Heeft u over de inhoud vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met de directie of een andere leidinggevenden. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen en wensen u en uw kind een plezierige tijd bij De Buurvrouw.

Aanmelding

Vanaf het moment dat u zwanger bent kunt u uw kind aanmelden voor opvang bij het kinderdagverblijf (KDV) van ‘De Buurvrouw’. U kunt hiervoor het inschrijfformulier invullen op onze website. De aanmelding brengt geen verplichting met zich mee en is kosteloos. Wij nemen na ontvangst van de aanmelding contact met u op om een persoonlijk aanbod met u te bespreken. Op basis hiervan ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Indien er een wachtlijst geldt, wordt de aanmelding van uw kind op een wachtlijst geregistreerd. U ontvangt hiervan een schriftelijke of elektronische bevestiging. De verschillende opvangsoorten kennen ieder een eigen wachtlijst. Indien u de aanmelding niet wilt handhaven én we hebben u nog geen plaatsingsovereenkomst aangeboden, kunt u deze telefonisch of schriftelijk annuleren.

Let op; plaatsing bij het kinderdagverblijf betekend niet automatisch inschrijving en/of doorstroming naar de buitenschoolse opvang (BSO) U dient uw kind hiervoor apart aan te melden. Dit kan vanaf de leeftijd van twee jaar.

Annuleringskosten

Indien de plaatsingsovereenkomst vóór ingaan van de opvang en plaatsing door ouder(s)/verzorger(s) wordt geannuleerd dan worden annuleringskosten in rekening gebracht volgens onderstaande staffel:

Dagen/Maanden Voor Aanvang:          Annuleringskosten (Per Contract):
Meer dan drie maanden 0 €
1 tot drie maanden 80 €
14 tot 31 dagen 125 €
Minder dan 14 dagen 100% van het maandtarief

 

Persoonlijk aanbod

Bij een persoonlijk aanbod houden wij rekening met onderstaande punten:

• een evenwichtige groepssamenstelling en evenwichtige leeftijdsindeling conform wet- en regelgeving

• afstemming van beschikbare plaatsen en gewenste plaatsingsdatum

• prioriteit en inschrijfdatum

Bij aanwezigheid van een wachtlijst hanteren wij de volgende prioriteiten:

1. Kinderen op de wachtlijst van onze personeelsleden.

2. Klanten die al gebruik maken van kinderopvang binnen onze organisatie. Hieronder valt: uitbreiding, wisseling, broertje en/of zusje binnen het gezin waarvan al één kind geplaatst is, doorstroming tussen de groepen, doorstroming naar andere opvangsoort (bijvoorbeeld van dagopvang naar buitenschoolse opvang).

3. Kinderen van scholen in de nabije omgeving (De Ontdekking en De Windwijzer)

4. Sociaal-medische indicatie (zie voorwaarden sociaal-medische indicatie)

5. Nieuwe aanmeldingen

Voorwaarden sociaal-medische indicatie:

• Een schriftelijk advies van een doorverwijzende instantie (huisarts, Centrum voor Jeugd en Gezin of indicatie-instantie)

• Uw verzoek tot plaatsing op basis van sociaal-medische indicatie wordt besproken met de leidinggevende van het kindercentrum. De leidinggevende geeft toestemming voor plaatsing.

• Als er geen toestemming wordt gegeven voor plaatsing wordt dit met uitleg van reden aan u medegedeeld.

Plaatsingsovereenkomst

Wanneer er overeenstemming is over het persoonlijk aanbod ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. De plaatsing is definitief wanneer wij de plaatsingsovereenkomst binnen de gestelde termijn getekend retour hebben ontvangen. U ontvangt hiervan een bevestiging. Na het verstrijken van de reactietermijn vervalt het persoonlijk aanbod.

Kennismaking en wenmoment

Na ondertekening en retournering van de plaatsingsovereenkomst is de plaatsing definitief. Een medewerkster van het kindercentrum neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek (intake) Dit gebeurt bij voorkeur minimaal twee weken vóór de aanvang van de plaatsing. Tijdens dit gesprek worden met u wenafspraken voor uw kind gemaakt. De wenperiode wordt ingepland in de twee weken vóór aanvang van de plaatsing. Indien de termijn tussen de acceptatie van het persoonlijk aanbod en de ingangsdatum van de plaatsing korter is dan twee weken neemt u dan zelf contact op met het kindercentrum om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Zie voor meer informatie omtrent het wennen ons wen-protocol en/of ons pedagogisch beleid (terug te vinden op onze website)

Betaling bij een aaneengesloten langdurige ziekteperiode van een kind

Wanneer de verwachting is dat uw kind door ziekte minimaal twee maanden niet naar het kindercentrum kan komen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kostenvermindering per de 1e of de 16e van de maand.

Indien u voor kostenvermindering in aanmerking komt, geldt de volgende regeling:

• Gedurende de eerste volledige ziektemaand wordt het normale tarief berekend.

• De tweede volledige ziektemaand wordt niet doorberekend.

• Met betrekking tot de voortzetting van de plaatsing zijn er na deze twee maanden de volgende mogelijkheden:

1. Na de tweede volledige ziektemaand kan de plaats van uw kind zonder opzegtermijn beëindigd worden en wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst met de hoogste prioriteit voor terugplaatsing.

2. U betaalt de kindplaats door en de plaats blijft behouden.

Ruilbeleid en extra afname/opvang

Voor zowel dagopvang en buitenschoolse opvang bieden we incidenteel extra opvang aan als de groepssamenstelling dit toelaat. De extra opvang kan via een extra dagenformulier aangevraagd worden en wordt door u en de pedagogisch medewerker ondertekend. U kunt natuurlijk ook een email sturen. Voor de extra opvang ontvangt u een factuur volgens de vermelde prijs op het extra dagenformulier. De extra afgenomen opvang wordt meegenomen in de totale jaaropgave kinderopvang. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de vaststelling tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.
We bieden zowel voor dagopvang en buitenschoolse opvang de mogelijkheid voor het ruilen van dagen als de groepssamenstelling het toelaat. Uw kind wordt in principe op de eigen stam-/basisgroep geplaatst. Indien de groepssamenstelling dit niet toelaat, bestaat de mogelijkheid om uw kind in een andere groep te plaatsen. Dit kan alleen met uw schriftelijke toestemming.
Ruilen is mogelijk binnen een termijn van ongeveer 4 weken mits u dit vooraf aanvraagt. Achteraf ruilen is dus niet meer mogelijk. Ruilen is alleen mogelijk voor gelijkwaardige producten en niet mogelijk ter vervanging van een ziektedag, sluitingsdag of een feestdag. Ruilen van dagen kunt u aanvragen (middels een aanvraagformulier) bij een van onze leidsters of u kunt een email sturen.

Ophalen na sluitingstijd (of contract-uren)

Wij gaan ervan uit dat u uw kind tijdig ophaalt binnen de openingstijden van het kindercentrum, of tijd zoals contractueel met u afgesproken. Indien u onverhoopt uw kind een keer te laat ophaalt, krijgt u van de aanwezige pedagogisch medewerker een formulier ter ondertekening. Wij hebben hiervoor een aantal regels vastgelegd.

• Indien uw kind binnen één kalenderjaar drie keer na sluitingstijd wordt opgehaald, worden voor het te laat ophalen kosten in rekening gebracht.

• Bij te laat ophalen vanaf een kwartier na sluitingstijd worden er direct kosten in rekening gebracht.

• De kosten voor het te laat ophalen worden in rekening gebracht per kind, niet per gezin. U ontvangt hiervan een factuur.

Beëindiging plaatsingsovereenkomst

De plaatsingsovereenkomst voor dagopvang van nul tot vierjarigen duurt tot de dag van hun vierde verjaardag of de 1e of de 16e dag van de maand waarin het basisonderwijs voor uw kind begint. De plaatsingsovereenkomst voor buitenschoolse opvang duurt tot de laatste schooldag op het basisonderwijs of 1e of de 16e dag van de maand waarin het voortgezet onderwijs voor uw kind begint, tenzij door partijen schriftelijk dan wel elektronisch anders wordt overeengekomen. Elke partij heeft het recht de plaatsingsovereenkomst of een gedeelte van de overeengekomen dagen of dagdelen op te zeggen. De opzegtermijn hiervoor is één maand. Opzeggen geschiedt bij voorkeur per de 1e of de 16e van de maand en dient altijd schriftelijk of elektronisch plaats te vinden. De datum van poststempel of e-mail is bepalend voor de einddatum van de plaatsingsovereenkomst.